Vem äger fastigheten Invandrarnas Hus?

Varken denna debattartikel eller en förminskad version av den fick plats på Borås tidning. Både boråsarna, beslutsfattarna i Borås kulturnämnd och Riksdagens kulturutskott undanhålls denna information och tror sig veta att något inte är som det ska vara. Bara misstanken, som har planterats av en kulturchef, har skadat Immigrant-institutet.

Om Immigrant-institutets fastighet

Diskussionen kring Immigrant-institutets och Immigranternas Riksförbunds fastighet, som har engagerat Borås kulturnämnd och allmänheten bygger på felaktiga uppfattningar. En kort sammanfattning av läget för alla intresserade:

1993 förvärvade Immigrant-institutet och Immigranternas Riksförbund ett bolag vars enda tillgång var fastigheten på Katrinedalsgatan. Priset för bolaget var 10 miljoner kronor (i juridiska termer anges priset till en krona med övertagande av ett lån på 10 miljoner).

Anläggningslån till 18% av lokalerna

I förhandlingar med Borås kommun enades man om att kommunen skulle kunna ge ett anläggningslån men enbart maximalt till en tredjedel av fastigheten. Immigrant-institutet gick med på att undanta två tredjedelar eller 66 % av fastigheten från att kunna få ett anläggningslån från Borås stad. Anläggningslån beviljas i normala fall till 40% av fastighetens värde. Lånet gavs i praktiken till 18% av fastighetens inköpspris (1,76 miljoner). 82 % av fastighetens inköpspris, dvs 8,2 miljoner kronor, fick de blivande ägarna själva stå för.

Föreningar som får anläggningslån eller bidrag från kommunen förpliktar sig att på rimliga villkor hyra ut lokalerna till andra föreningar, inte att ställa lokalerna till förfogande helt gratis. Ett annat villkor är att lånet ska återbetalas om föreningen upphör med verksamheten eller gör sig av fastigheten innan trettio år har gått. Några andra villkor för hur lokalerna ska användas finns inte.

Det finns ett statligt stöd för samlingslokaler, så att de kan bli billigare i hyra än annars. Boverket stödjer byggandet av nya kulturhus eller lokaler för muséer, bibliotek och kulturföreningar. Ingenting av detta kom Immigrant-institutet till godo, bland annat på grund av dåvarande kulturminister Birgit Friggebos passivitet. Som en svensk kulturinstitution hade Immigrant-institutet kunnat få tre miljoner kronor i stöd. Så blev det inte.

Åter till den tredje delen av fastigheten för vilken institutet inte fått bidrag för men dock ett kommunalt anläggningslån (lån är inte bidrag förrän det avskrivs efter 30 år), som vi är ytterst tacksamma för. Denna del av fastigheten används för biblioteket och för utställningar, permanenta och tillfälliga, som kommer boråsare till del. De som inte är boråsare måste ta sig hit, vilket bidrar till turismen i Borås. De som bor i Stockholm och inte kommer till Borås har alltså ingen nytta av våra utställningar eller möten och en mer begränsad nytta av biblioteket. Borås invandringshistoria upptar redan den en betydande del av ytan som institutet har erhållit lån för.

Inga ”samlingslokaler”

Trots att Immigrant-institutet inte har lokaler som klassas som ”samlingslokaler” (och på detta sätt kunnat få statligt stöd) så har institutet hyrt ut de egna lokalerna till många föreningar under åren, likaså till Borås kommun och till regionen. Lokalhyran är som regel hälften av vad det är i kommunala lokaler eller i dem som är klassade som ”samlingslokaler” och som ägs av andra föreningar. Vi har sett att några föreningar som frågar om att använda institutets lokaler för sina aktiviteter blir besvikna när de får veta att de måste betala en avgift. De betalar hellre det dubbla någon annan stans. Förmodligen är det just personer från dessa föreningar som sprider rykten om att Immigrant-institutets lokaler inte är tillgängliga för boråsare.

Trots att lokalerna innebär en kostnad för institutet har vi även haft många evenemang där organisatörerna utifrån inte behövt betala en krona i hyra, detta när vi har ansett att verksamheten är viktig ur samhällsperspektiv.

Billigast i Borås

Lokalkostnaderna per kvadratmeter i Invandrarnas Hus ligger på ca 344 kr kvm, långt under de hyror som en del lokala invandrarföreningar betalar till kommunen för slitna lokaler i Knalleland. Invandrarföreningar måste dessutom reparera de hyrda lokalerna med egna medel.

Både kommunen och staten borde inse och uppskatta att Immigrant-institutet idag betalar i lokalkostnader lika mycket som institutet skulle ha betalt för de lokaler man tidigare hyrde från privat hyresvärd och som motsvarade en fjärdedel av den disponibla lokalytan i dag. I stället sänker de anslagen med motiveringen att institutet helst ska göra sig av med lokalerna, eftersom de är så stora och fina och därmed måste vara svindyra. Det av kommun och stat föreslagna alternativet att bli hyresvärdar är lika befängt. Kulturnämnden i Borås anklagar Immigrant-institutet för att ägna sig åt fastighetsförvaltning, vilket vi inte gör. Personalens och medlemmarnas tid ägnas åt annan verksamhet. Det var mycket tid som gick åt fastighetsförvaltning när man hyrde från privat fastighetsägare, eftersom varje sak som skulle göras krävde många turer. Det slipper man nu med egna lokaler. Däremot går oerhört mycket tid åt att försöka förklara för politikerna att lokalerna i Invandrarnas Hus kostar mindre än vad de slitna och små lokaler vi hyrde 1992 skulle göra, om vi hade fortsatt verksamheten där. Diskussion om lokalerna borde ha upphört dag en efter att kommunfullmäktige beviljade lånet den 18 mars 1993.

Sammanfattningsvis, Immigrant-institutets skyldighet att hyra ut en mindre del av sina lokaler uppfylls med råge. Ingen förening har blivit portat och vi har även ställt upp gratis många gånger utan att vara skyldiga till det. Alla besökare har varit välkomna även om vi inte har personal avsatt för den uppgiften. Gratis inträde till muséet och specialbiblioteket har gällt hittills. Öppettiderna har varit måndag-fredag kl 10-17 och övrig tid enligt överenskommelse, längre tid än hos alla andra likvärdiga kulturinstitutioner i Sverige, vilket också kommit boråsarna till del.

Borås 10 februari 2008
För Immigrant-institutets styrelse
Jens Allwood, ordförande
Leila Pekkala, viceordförande
Miguel Benito, sekreterare

Tillbaka till hemsidan