Konferens för att bilda - Ett centrum mot rasism och andra former av intolerans.

Ingenjörshuset i Stockholm 16 – 17 maj 2003

 

Närvarande: Anmälda organisationer

Sammankallande: Integrationsverket

Processledare: Futures Unlimited

 

Dag 1

Introduktion av Konferensen

Anna Lindström, avdelningschef för strategiska insatser på Integrationsverket hälsar deltagarna samt processledare välkomna.

Futures Unlimited presenterar sig och medarbetarna samt flödet för dagen.

Futures Unlimited inleder med att uppmärksamma arbetet som hittills gjorts och poängterar att de inte är experterna i mötet.

Deltagarna ges tillfälle att berätta vilka länder eller kontinenter de kommer ifrån och dessa är, för att nämna några: Sverige, Sydamerika (Argentina, Chile, Peru), Afrika (Ghana, Eritrea, Etiopien, Senegal, Tanzania, Mozambique, Uganda), Turkiet, Iran, Dominikanska Republiken, Finland, Portugal, Makedonien, Bosnien, Italien, Spanien och andra länder (Syrien?).

Futures Unlimited presenterar mappen med The Future Café-riktlinjerna för att underlätta processen och fungerar som stöd i syfte att hitta det som förenar och skapar en gemensam grund.

The Future Café – riktlinjerna:

Generöst lyssnande

Dialog med ömsesidig respekt

Bygga gemensam grund – fokusera på det som förenar

Hedra det förgångna och se nuet som det är och var öppen för en hoppfull, ljus framtid

Tillåt komplexitet - integrera olikheter och samla dem i en högre helhet

Det behöver inte vara antingen eller – det kan vara både och

Skapa en miljö som stöder medskaparanda

Värdighet – se till att alla har en röst och får uttrycka sig

Var villig att lämna mötet med en bättre lösning än den du kom hit med

Processledarna påminner om att mötet och de beslut som där tas är deltagarnas ansvar helt och fullt. Föreberedelsegruppen som arbetat med och tagit fram underlag och beslut till mötet presenteras och tackas.

Deltagarna hälsar på varandra och under en minut berättar för varandra i par om sin största dröm eller förhoppning för konferensen.

 

En av de första frågeställningarna är: vad har vi gemensamt?

Några röster från deltagarna: antirasism, en för alla-alla för en, demokratiskt och jämställt samhälle, mångfald, tolerans, allas lika värde, olikheten är styrkan mot orättvisa, kampen mot rasism, "no need to compete", barnens framtid, lyssna och ta den andras perspektiv.

Futures Unlimited talar om vikten av att bredda vår gemensamma grund så att den blir stabil och vi kan uträtta mer.

Futures Unlimited presenterar flödet för dagarna:

Vi kommer att arbeta i mindre grupper med essensen, funktionen och formen

1. Bakgrunden och Visionen för Ett Center mot rasism och andra former av intolerans (ARC)

1.1 Anna Lindström från Integrationsverket och Joe Frans, riksdagsledamot, ledamot i EU-nämnden och ordförande i Rinkeby Folkets Hus berättar sin vision med arbetet,

Anna Lindströms vision och förhoppning är att denna dag ska vara en milstolpe i det påbörjade arbetet mot öppnandet av ett centrum. Hennes önskan och tro är att det finns behov av gemensamma minnen och därför också av en berättelse om det. Det har pågått många samtal på olika plaster i landet under våren. Hon säger: "Tänk när vi kan säga: kommer ni ihåg 16 maj 2003 när vi träffades och tillsammans kom fram till att starta ett center?. Min vision är sprungen ur ett behov av ett starkt civilsamhälle som komplement till det vi uppfattar som makt. Det är viktigt att påverka makten kraftfullt och ha mod att ge makten ett annat innehåll och ur det hämta mycket kraft".

Joe Frans’ vision knyter an till Anna Lindströms. Han berättar om resan mot rasism som började för mer än 20 år sedan. Rasism är ett faktum och har djupa rötter. Hans inspiration har bl.a. varit Nelson Mandela som sa att hans dröm var att "människor skulle leva i harmoni under lika villkor. Ideal som man är villig att offra något för". Det började bl.a. med Rosa Parks, den svarta kvinnan i USA som tröttnat på att tvingas sätta sig längst bak i bussen under det segregerade 50-talet. Joe Frans påminner också om Martin Luther Kings ord "Alla vandringar börjar med ett steg" och säger att deltagarna är här för att ta det steget. Vi har alla ett ansvar att reagera på alla former av rasism och intolerans.

Det är ett arbete som inte kan göras isolerat, utan strategiskt. För detta behövs något som är verkningsfullt, ger styrka samt är sammanhållande. Det är detta som ett center erbjuder. Det är också viktigt för att länka samman det nationella arbetet med det internationella.

Anna Lindström berättar om bakgrunden till initiativet som lett till dagens möte. Hon påminner om att det är viktigt att få in perspektivet att mötet ej är styrt uppifrån, även om en myndighet är inblandad.

Joe Frans påminner om att Ingvar Carlsson träffade Peter Nobel 1986 och påbörjade långvariga förhandlingar och ur det skapades DO samt kampanjer startades med nationell handling mot rasism. För första gången hördes ordet islamofobi, ett ord som idag inte längre ifrågasätts.

Joe Frans pekar på behovet av påtryckning för att stoppa utvecklingen av rasism i alla dess former. Det är därför viktigt att inse att detta berör alla, inte endast riksdagsmän och att det är viktigt att skapa ett samhälle där vi inte behöver skydda oss mot varandra. För att skapa ett demokratiskt samhälle behöver vi verka för demokratiska värden. Det är idag inte ansvarsfullt att skylla på knappa resurser. Vi behöver skapa skolprogram där man s.a.s. "vaccinerar" unga människor mot rasistiska tendenser. Därför är det också av vikt att förankra detta i våra föreningar på ett kompetent och professionellt sätt och påverka med underbyggda argument. Detta kan möjliggöras på konferensen och i arbetet på centret. Vi behöver också vara medvetna om att det finns en stark förankring i invandrarorganisationerna.

 

Joe Frans fortsätter med att lyfta fram vikten av att skapa en plattform som samlar de demokratiska och pluralistiska värdena och där mångfalden kan manifesteras. Ett mikrokosmos som är aktivt och programorienterat och fokuserar på uppgiften i en jämställd och modern organisation. Flexibilitet krävs i arbetet, eftersom de rasistiska krafterna är flexibla. EU-nämnden har dragit tillbaka EU:s rambeslut från rådets dagordning då Italien motsatt sig. För framtiden är det viktigt att koppla ihop den europeiska historien med dagens.

Anna Lindström avslutar med att lyckönska mötesdeltagarna i sitt fortsatta arbete och säger att hon nästa gång vill komma som lyssnare, inte som talare.

1.2 Cafer Uzunel från Justitiedepartementet fortsätter med att lyfta fram bakgrunden till dagens konferens och berättar om regeringens presenterade handlingsplan för arbetet mot rasism. År 2001 fick Integrationsverket i uppdrag att föra en dialog med frivilligorganisationerna om brister i det arbete. Flera samtal pågick och alla dessa pekade på att främsta behovet var att etablera ett center. Till det antirasistiska arbetet öronmärkte regeringen år 2002 10 MSEK. En arbetsgrupp blev tillsatt att föreslå hur det arbetet kunde utformas och bedrivas med den summan. Utgångspunkten för hur arbetet skulle utföras var att samråda med berörda organisationer. Ett flertal möten ägde rum med invandrarorganisationerna i rådet för etnisk jämlikhet. Behovet av ett centrum för arbetet mot rasism framkom även där, alltså från organisationerna själva. Regeringen tillfrågades då om att avsätta pengar till ett center. "Man kan fråga sig varför staten skulle hjälpa till", säger Cafer Uzunel. Man insåg att olika nätverk och andra engagemang kommit och gått och att när de försvunnit, försvann också samarbetet. Kontinuitet och långsiktigt samarbete garanteras med hjälp av statliga bidrag.

Cafer Uzunel fortsätter med att säga att de krav som ligger från regeringens sida handlar om redovisning, uppföljning etc. och att de ramar som angivits är de angivna på sid.4 i förberedelsegruppens dokument som ligger till grund för dagens möte. Han poängterar vikten av en enkel och öppen organisation vars styrelse genomsyrar demokratiska aspekter och könsperspektiv.

Cafer Uzunel går in på vad som kommer att hända framöver. Förslag lämnas till Integrationsverket som vidarebefordrar till regeringen. Arbetsgruppens förslag förankras med samarbetspartierna. De är medaktörer när regeringen ska ta slutlig ställning. Förslaget får ej skilja sig för mycket från den angivna inriktningen. Finansieringen

på 2,5 MSEK för 2003 räknas som etableringskostnader. Arbetsgruppen föreslår en höjning som regeringen ännu inte tagit ställning till:

- 2004 3MSEK

- 2005 5MSEK

Diskussion kommer att pågå inom regeringen kring finansiering. Beloppet beror på inriktning och omfattning och Cafer Uzunel säger att det är viktigt att man i det fortsatta arbetet och i diskussionerna med regeringen framhäver behovet av mer pengar.

 

Deltagarna har frågor till Cafer Uzunel gällande bl.a. kring centrets mandat, självständighet och finansiering. Nedan följer några exempel:

Deltagare: Har centret självbestämmande?

C. Uzunel: Förslagen ska komma från er och sedan tar regeringen ställning

Deltagare: Varifrån tas pengarna till successiv höjning?

C. Uzunel: Regeringen tar beslut ett år i taget (Det finns ett förslag från arbetsgruppen att finansiering sker med verkets pengar – ramen 10 MSEK)

Deltagare: Rapporten från förberedelsegruppen, är den väl utarbetad, välförberedd? Hur kan man möta uppgiften när en kopiator kostar 250’ SEK?

C. Uzunel: Förslaget ska ligga i linje och för närvarande ser det bra ut.

Deltagare: Ska centret samverka eller vara oberoende?

C. Uzunel: Det är ett nationellt projekt och det föreligger inga hinder att söka EU-bidrag.

Deltagare: Hur avgörande är ramarna för diskrimineringsgrunder som regeringspartierna ska ta ställning till?

C. Uzunel: Regeringen avvaktar. Dock är de fastställda företeelserna man ska arbeta mot förankrade. (islamofobi, rasism etc.)

Deltagare: Vi behöver komma ihåg verksamheten också, inte bara finansieringen. Vi blir hänvisade till DO – folk vill ha snabba lösningar/beslut för att uppnå antidiskrimineringsmålen – antidiskrimineringsbyråerna har inte beslutsrätt...

C. Uzunel: Antidiskrimineringsbyråerna är bra på ex. finansiering och det är ett arbete som visar att bidragen kan höjas allteftersom.

1.3 Förberedelsegruppen

Maria Westerlund från Integrationscenter för kvinnor och Terrafem ger en bakgrund till arbetet de utfört. Det var två parallella processer som föregick förberedelsen av dagens möte.

Integrationsverket skickade inbjudan till möte om ARC till 350 organisationer, bl.a. etniska organisationer, antirasistiska organisationer, olika samfund, humanitära organisationer, antidiskrimineringsbyråer och andra nätverk engagerade i arbetet för alla människors lika värde. Runt 80 av dessa tackade ja till inbjudan varav ett sextiotal kom till de 6 möten som hölls.

En annan initiativtagare var Afrosvenskarnas Riksförbund som bjöd in 1600 organisationer och föreningar. Av dessa kom 120 personer till de 6 möten som hölls.

Utifrån de 12 olika mötena valdes 9 personer att delta i en förberedelsegrupp. Sex personer från Integrationsverkets möten och 3 representanter från den regionala processen som Afrosvenskarnas Riksförbund initierade har varit med i gruppen. "Processen har varit komplicerad, men fungerat bra. Vi kom överens och hittade det som förenade oss. Vi har ägnat 30 timmar i förberedelsegruppen med att ta fram konkreta förslag, skapa diskussionsunderlag om centrets inriktning, mål, organisationssäte och tänkbara alternativ. Ingenting är "hugget i sten". Inriktningsmålen ska leda till det som behövs för uppbyggnaden av centret.

 

Övriga närvarande i förberedelsegruppen presenteras:

De som inte var närvarande erkändes också:

2. Essensen

2.1 Futures Unlimited förberedde en process för alla deltagare med att arbeta i mindre grupper. Uppgiften var att samtala (i dialogform och med Future Café-riktlinjerna i bakgrunden) om essensen av ARC – vilken är visionen och de övergripande målen för ARC; vad är hjärtat, andan i ARCs arbete?

Deltagarna har i sin mapp fått en färg som anger grupptillhörighet och deltagarna delas in i grupper som kommer att arbeta tillsammans under de två mötesdagarna i olika grupprum.

Lunch

2.2 Grupparbete

Grupparbetet med att gemensamt komma fram till övergripande vision och mål fortsätter.

2.3 Samling i storgrupp

Det är totalt åtta grupper som bildats och en representant från varje grupp presenterar det gruppen kommit fram till och förklarar tankegångarna kring det. Rapporterna presenteras på blädderblock på väggen för att alla ska se dem.

2.4 Efter en kortare paus, samlas deltagarna åter och processledarna konstaterar att det finns många visioner för centret och för samhället. Röster från deltagarna hörs om att man är tämligen överens med förslaget som förberedelsegruppens förslag lagt fram i dokumentet som är underlag för mötet.

Processledarna inbjuder deltagarna att fokusera på det som förenar de olika gruppernas visioner, så att konsensus kan nås innan mötet är över.

 

En diskussion påbörjas och olika argument för och emot integrering av olika grupper och deras agendor ventileras. Flera deltagare menar att rasism är den yttersta formen av diskriminering och att det är farligt att gradera och utesluta grupper.

Man tänker i huvudsak i samma riktning, även om formerna för hur man ska fokusera arbetet kan se olika ut.

Diskussionen fortsätter med hur man kan gå vidare till nästa steg. Mötet är överens om att man ska koncentrera sig på det som förenar utan att utesluta det som inte gör det och här nämner deltagarna några gemensamma punkter att arbeta för:

Sammanfattningsvis ska centret verka för att vara inklusivt och främst arbeta mot rasism och andra former av intolerans.

Nästa stora fråga handlar om hur mötet ska gå vidare i processen att utse en arbetsgrupp som ska ta fram ett gemensamt förslag utifrån gruppernas arbete med vision och mål.

Tretton deltagare ställer upp inför valet av arbetsgrupp som ska arbeta med den gemensamma grunden i de olika gruppernas förslag kring vision och mål. Tre män och fyra kvinnor väljs av mötet och utses att arbeta med detta efter dagens möte och presentera sitt förslag nästa dag. Gruppen består av Saied Tagavi, Godfrey Etyang, Lamine Dieng, Eva Flemström, Asima Pasalic, Raili Borg och Gun-Britt Landin-Hösor.

2.5 Futures Unlimited avslutar dagen med en process som handlar om att reflektera över dagens upplevelse. Varje deltagare får möjlighet att säga ett ord för att berätta om sina upplevelser från dagen. Orden och upplevelserna var många: från insikt till kaos, till inspiration och hopp. Dagen avslutas med en positiv stämning.

Den valda arbetsgruppen börjar sitt arbete med att "destillera" alla idéer från grupparbetet och underlaget till mötet till en förenande vision och målsättning.

Dag 2

Futures Unlimited öppnar dagen med att konstatera att rummet har förändrats från biosittning till en ring där alla kan se varandra, vilket ger en positiv respons från deltagarna.

Varje deltagare får säga ett ord för att beskriva sina förväntningar på dagen: bra resultat, harmoni, framsteg och förståelse är några återkommande ord.

Futures Unlimited påminner om The Future Café-riktlinjerna och frågar gruppen hur bra det går med att följa dem. Svaret varierar, men positiva framsteg i dialogen och lyssnandet är tydliga.

 

2.6 Samtal om Essensen fortsätter

Gårdagens utsedda arbetsgrupp presenterar sitt förslag till gemensam vision och mål för centret.

Vision

Centrets vision är ett rättvist samhälle där alla människor har lika värde.

Centret är en obunden, ledande, nationell och internationell aktör som med kompetens och trovärdighet driver frågor som berör arbete mot rasism och all form av intolerans.

Centret arbetar med övergripande strategier i samarbete med andra nationella och internationella aktörer för att attitydförändra hela samhället.

Mål

Centrets målsättning är:

Gruppen kommenterade arbetet med framtagandet av förslaget med: "Det var inte svårt att komma överens". De menar att ovanstående vision sträcker sig över en 10-30 års period, medan målen sträcker sig 5-10 år framåt.

Gruppen klargör att detta förslag bör omskrivas på ett juridiskt korrekt sätt utan att förändra innehållet.

Mötet tillfrågas om de accepterar förslaget och mötet svarar med stor majoritet: ja.

Futures Unlimited och alla deltagare deklarerar att vi faktiskt gör framsteg i att bygga ARC och att lägga en gemensam grund.

3. Att välja arbetsgrupp

Nästa punkt för mötesdeltagarna handlar om att välja arbetsgrupp som ska ta sig an att sätta samman det slutliga förslaget med vision, mål, funktioner och form för centret.

3.1 Tre olika förslag (från förberedelsegruppens underlag) läggs för tillvägagångssätt:

 1. Att förberedelsegruppen fortsätter arbetet
 2. Att förberedelsegruppen samt komplettering med ett antal nya fortsätter arbetet
 3. Valprocess där ny grupp väljs – alla deltagare är valbara
 4. Mötet kommer överens om att stryka första alternativet, då inte alla i förberedelsegruppen ställer upp för omval. Mötet röstar om alternativ 2 och det är 37 (för) mot 36 (mot). Men valet ifrågasätts och ett förslag till omval lyfts fram. Andra deltagare vill ändra sitt val. Efter mycket argumentation väljer mötet alternativ 3.

  1. Nomineringsprocessen

Mötet har nu möjlighet att nominera representanter till arbetsgruppen. Nominerings-processen pågår fram till kl.11.00. (Alla är välkomna att nominera någon.)

Lunch

3.3 Arbetsgruppens kommande mandat (praktiskt arbete)

Anna Lindström vänder sig till mötet och berättar att Integrationsverket nu tar flera steg tillbaka och är givetvis öppna för samarbete med arbetsgruppen på deras villkor.

Hon föreslår att det finns viktiga punkter som behöver klargöras inför det konstituerande mötet och går igenom huvuddragen för arbetsgruppens kommande arbetsinsats.

Kommande punkter bör åtgärdas snarast:

Futures Unlimited understryker att det är viktigt att Arbetsgruppen ser till att det konstituerande mötet (konferens) är välförberett så att den fungerar och kan lyckas.

Anna Lindström fortsätter med att Integrationsverket har resurser för de delar som krävs i samband med gruppens arbete, d.v.s. att gruppen kan vända sig till verket för att få viss experthjälp och stöd i sitt arbete. Hon säger också att Integrationsverkets roll kommer att tonas ned mer och mer för att lämna plats till och lyfta fram Arbetsgruppen.

  1. Valprocessen

Lista med de 41 nominerades namn presenteras. Alla som nominerades får chansen att tacka ja eller nej. 22 namn tackar ja och ropas upp. Alla nominerade stiger fram och presenterar sig under en minut var. Antalet deltagare som ska ingå i arbetsgruppen fastställs till nio, men ändras efter valet till tio, då könsfördelning visade sig vara jämn.

Christer Gustavsson från Integrationsverket går igenom reglerna kring valprocessen, som börjar med nominering och avslutas med val.

Mötet går till val.

 

3.5 Valresultat

Christer Gustavsson presenterar valresultatet. 62 organisationer har röstat och alla röster var giltiga.

Arbetsgruppen för det fortsatta arbetet för grundandet av ARC är: (i ordning av antal röster)

 1. Ulla Lindström
 2. Godfrey Etyang
 3. Anders Bergman
 4. Mkyabela Sabuni
 5. Lamine Dieng
 6. Raili Borg
 7. Gun-Britt Landin Henriksson
 8. Eva Flemström
 9. Katarina Stark
 10. Antero Sjöman
 1. ARCs funktion – Vad ska vi göra?
 2. 4.1 Futures Unlimited initierar nästa process i grupperna. De presenterar processmodellen "Struktur för fullbordan" och visar att gruppen har byggt en gemensam grund, en vision och strategiska målsättningar och ska nu fortsätta att bygga en dialog för möjligheter om genomförbarhet och samordnad handling. Vi gör framsteg tillsammans.

  4.2 Grupparbetet fortsätter i tidigare bildade grupper för att komma fram till centrets funktioner – vad ska ARC göra? Vilka kortsiktiga (1-3 år) mål och aktiviteter ska centret fokusera på? Dessa ska vara baserade på den gemensamma visionen och målen.

  1. Presentation av grupparbete

  Varje grupp får 2 minuter var att presentera sina idéer på blädderblock. Även här finns det många gemensamma punkter i de förslag till centrets funktioner som läggs fram.

  Materialet från grupparbetet lämnas över till den valda Arbetsgruppen att "destillera", som den första arbetsgruppen gjorde med visionen och de övergripande målen.

  Ett stort tack till arbetsgruppen! Mötet önskar dem trevlig sommar (och semester?)

 3. Avslutningsprocess
 4. Futures Unlimited poängterar vikten av att reflektera över våra två dagar tillsammans och integrera vad vi åstadkommit.

  5.1 Futures Unlimited vägledde en visualiseringsprocess för deltagarna i att tänka fem år framåt i tiden och föreställa sig hur Centret ser ut då.

  1. Reflektionsprocess

Futures Unlimited ber alla att fundera över följande frågor:

 1. Vad tar du med dig i ditt hjärta?
 2. Vad har du lärt dig?
 3. Vad är du tacksam för?
 4. Vem i gruppen vill du ge uppskattning till?

5.3 Mer än hälften av deltagarna ber om ordet för att summera de två mötesdagarna och det man lyckats åstadkomma tillsammans. Deltagarna är mycket nöjda över resultatet och det sätt som arbetet framskridit, där man lyckats överkomma splittring och misstänksamhet och arbeta i en positiv och tillitsfull anda. Flera deltagare uttrycker hopp och vilja inför arbetet med det framtida centret.

Några röster från deltagarna:

 

Stort tack riktas från deltagarna till Integrationsverket och processledarna i Futures Unlimited.

(Kramkalas)

Tillbaka till sidan om rasism