Alternativa förslag till konstituerande mötet 6-7 september 2003 för Centrum mot rasism

Dagordning Arbetsordning Stadgar Formerna Verksamhetsplan

Alternativt förslag till dagordning 2

Alternativt förslag till arbetsordning 3

Alternativt förslag till stadgar 4

Formerna för ett centrum mot rasism 9

1- Centret som ett nätverk 10

2- Dokumentationscentrum mm 11

3-Opinionsbildning, lokal verksamhet, kampanjer mm 12


Alternativt förslag till dagordning

Dag ett - 6 september

9.00-10.30 Registrering
10.30-11.00 Mötes öppnande
- Välkomstanförande
- Fastställande av röstlängden
- Val av ordförande för mötet
- val av övriga mötesfunktionärer
- Presentation från arbetsgruppen
12.00 Lunch
13.00 Godkännande av dagordning
- Godkännande av arbetsordning
- Presentation av arbetsgruppens förslag om centrum
- Presentation av övriga inkomna förslag om centrum
- Diskussion om förslagen
15.00-15.20 Kaffepaus
15.20 Eventuellt fortsatt diskussion om centrets inriktning
Beslut om centrets inriktning
Mötet ajourneras till nästa dag
19.00 Samvaro

Dag två - 7 september

9.00 Mötet återtas
Allmän diskussion om stadgar för centret
Beslut om stadgar
12.00 Lunch
13.00 Fastställande av verksamhetsplan och budget
- Val av interimstyrelse för det föreslagna centret
- Val av revisorer och revisorsuppleanter
- Val av valberedning.
- Fastställande av medlemsavgifter.
- Avslutning.


Alternativt förslag till arbetsordning

Ombud

Endast organisationer som anmält ombud senast den 20 augusti kan delta i mötet. Varje organisation kan anmäla max 2 deltagare. Ett ombud per organisation har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. I övrigt har samtliga deltagare yttranderätt.

Organisationer får ersättning för resor och logi med de faktiska kostnaderna dock enbart till ett ombud per organisation.

Ersättning avser de billigaste alternativen på resa och logi en natt och betalas upp till högst 3 000 kr.

Fastställande av deltagarnas antal, identitet, organisationstillhörighet och status

De anmälda deltagarna registrerar sig vid ankomsten.

Deltagarlistan justeras vid mötets öppnande.

Upprop sker genom att organisatörerna antecknar deltagarnas identitet, organisationstillhörighet och status.

Konstituerande församling

De ombud som är närvarande vid uppropet utgör vid den aktuella tidpunkten mötets konstituerande församling.

Den konstituerande församlingen väljer en interimstyrelse som ska arbeta fram till årsmötet i mars 2004.

Val av ordförande och andra mötesfunktionärer

Val av ordförande och andra mötets funktionärer sker på förslag av de röstberättigade vid mötet.

Begäran om ordet

Begäran om ordet skall göras skriftligen och lämnas till mötets ordförande. Undantag görs för ordningsfrågor där begäran om ordet får göras direkt.

Godkännande av arbetsordningen

Arbetsordningen antas vid mötet med en enkel majoritet.


Alternativt förslag till

STADGAR FÖR CENTRUM MOT RASISM OCH DISKRIMINERING

§ 1 NAMN, SÄTE OCH ORGANISATIONSFORM

Organisationens namn är Centrum mot rasism och diskriminering.

Föreningens säte fastställs av årsmötet.

Centret är en ideell förening. Föreningen är en nationell samarbetsorganisation för enskilda organisationer som bedriver frågor som berör arbete mot rasism och andra former av intolerans. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 MÅLSÄTTNING:

Verksamhetens mål framgår av det antirasistiska programmet, som fastställs av årsmötet.

Centret skall företräda organisationer som arbetar mot alla former av rasism, diskriminering och andra former av intolerans inför myndigheter och andra organ i Sverige och utomlands.

Centret skall främja ideella och frivilliga organisationers samarbete mot främlingsfientlighet och intolerans såsom rasism, antisemitism och islamofobi genom idé- och erfarenhetsutbyte samt utbyte och spridning av information.

Centret skall initiera arbeten som inte görs av medlemsorganisationerna.

Centret skall bevaka riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete på dessa områden främst genom de anslutna organisationernas verksamhet.

Centret skall främja samarbete mellan organisationer i Sverige och andra frivilliga organisationer i hela Europa samt bevaka utvecklingen inom den europeiska unionen och Europarådet på dessa områden främst genom de anslutna organisationerna.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem

Medlemskap kan erhållas av förening eller organisation, som är demokratiskt uppbyggd med på årsmöte vald styrelse, godkänner dessa stadgar och ansluter sig till det antirasistiska programmet. Medlemskap beviljas av styrelsen på skriftlig ansökan med bifogade stadgar.

Röstberättigad medlem är den antagna organisation eller förening som erlagt medlemsavgift.

Medlemskap i andra organisationer

Årsmötet fattar beslut om Centrets medlemskap i andra organisationer, nationella som internationella.

§ 4 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem kan när som helst på skriftlig begäran utträda ut föreningen.

Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte betalat sin medlemsavgift får anses ha lämnat föreningen.

Den som motarbetar föreningens ändamål eller uppenbart motarbetar föreningen, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och kan skriftligt överklagas till årsmötet. Uteslutning gäller till dess den eventuellt upphävts av årsmötet med enkel majoritet.

§ 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsåret är per kalenderår.

§ 6 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder till ordinarie årsmöte en gång om året före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för mötet. Kallelse jämte förslag till dagordning för mötet översänds till medlemmarna senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budget tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.Alla medlemsorganisationer har rätt att delta på årsmöte med ett ombud per förening. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Rätt att närvara vid årsmötets sammanträde tillkommer dessutom centrets revisorer, revisorssuppleanter, valberednings ledamöter samt inbjudna.

Årsmötet väljer ordförande för ett år samt övriga styrelsemedlemmar för två år i taget; första året väljs halva styrelsen för ett år.

Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmöte. För att kunna behandlas måste motionerna vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Motionär äger rätt närvara med yttranderätt vid årsmötets behandling av motionen.

Vid Årsmötet skall följande ärenden behandlas

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.

5. Frågan om mötet är behörigen utlyst.

6. Fastställande av dagordning.

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret.

8. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

10. Behandling av motioner.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget

12. Val av styrelsen:

a. Val av ordförande

b. Val av minst 8 ordinarie ledamöter i styrelsen.

c. Val av minst 2 suppleanter i styrelsen.

13. Val av 2 revisorer, varav en skall vara aauktoriserad samt 2 revisorsuppleanter

14. Val av valberedning.

15. Fastställande av medlemsavgifter.

16. Fastställande av det antirasistiska programmet.

17. Fastställande av arvoden till styrelsen.

18. Övriga vid mötet väckta frågor

19. Mötets avslutande.

§ 7 MEDLEMSMÖTE

Medlemsmöte skall äga rum då styrelsen finner det nödvändigt, eller då revisorer eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen önskar det. Styrelsen skall kalla till medlemsmöte inom fyra veckor efter det att den skriftliga önskan erhållits. Vid medlemsmöte behandlas endast de ärenden som föranlett mötet.

§ 8 STYRELSEN

Valbar till styrelsen är person som nominerats som representant för medlemsorganisation. Styrelsen väljs på årsmötet. Styrelsens ledamöter väljs på två år, så att halva styrelsen avgår växelvis varje år. Ordförande och suppleanter väljs på ett år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst en tredjedel av styrelseledamöterna så begär. Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen ska ansvara för:

att besluta om föreningens firmatecknare

att verkställa medlemsmötets beslut

att bereda ärenden inför medlemsmötet

att initiera eller avge lägesrapport över diskriminering och gjorda insatser mot diskriminering i landet

att förvalta föreningens tillgångar

att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

att tillställa revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst det begärs samt, när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast fyra veckor före årsmötet.

§ 9 SAMRÅDSGRUPPER

Organisationen inrättar inom sig samrådsgrupper med företrädare för medlemsorganisationer med näraliggande inriktning till sin verksamhet. *

§ 10 STADGEÄNDRING

Stadgarna kan ändras genom beslut på årsmötet med två tredjedels majoritet eller med enkel majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte.

§ 11 UPPLÖSNING

För upplösning av organisationen krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning skall organisationens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte, vilket beslutas av det sista medlemsmötet.

Antagna av den konstituerande församlingen den ………..

* Ex. på samrådsgrupper: antidiskrimineringsbyråer, muslimska organisationer, romska organisationer, invandrarorganistioners samarbetsorgan som SIOS och LSI, svenska frivilligorganisationer, antirasistiska ungdomsgrupper, lokala aktionsgrupper etc)


Formerna för ett Centrum mot rasism

Utgångspunkten för detta förslag är att alla förslag som kommit eller kan komma från organisationerna ska beaktas och presenteras i det gemensamma mötet den 6-7 september 2003.

Vid mötet i Stockholm den 16-17 maj hann man inte diskutera formerna för ett centrum mot rasism. Tiden rann iväg och man lämnade frågan till nästkommande möte. Det positiva med mötet var att en arbetsgrupp slutade sitt uppdrag och att en ny arbetsgrupp valdes med syfte att ta över Integrationsverkets roll som sammankallande och att ta initiativ till nya möten.

Vi som presenterar detta alternativa förslag är av den uppfattningen att den arbetsgrupp som kallar till mötet den 6-7 september inte har befogenhet att själv besluta om formerna och platsen för ett framtida centrum. Arbetsgruppens uppdrag är att förbereda mötet på bästa sätt, där alla förslag om formerna för ett centrum presenteras och diskuteras. Först då kan eventuella gemensamma och demokratiska beslut fattas.

Alternativt förslag:

Vårt förslag är att centret ska vara ett nätverk som kan representera organisationerna i kontakten med myndigheter, andra organisationer och internationellt.

Nätverket ska kunna initiera aktiviteter som inte görs av andra, men i övrigt ska organisationernas verksamhet vara det väsentliga. Centrets uppgift blir att samordna och uppmuntra.

Dokumentation och faktainsamling görs redan idag av flera organisationer i varierande grad. Det finns också idag internationellt erkända svenska hemsidor mot rasism. Det kan i alla fall inte vara meningen att man kopierar redan existerande material.

Därför anser vi att funktionen att representera organisationerna och att vara ett dokumentationscentrum inte behöver sammanfalla i en enda organisation. Centret måste lämpligen förlita sig på de organisationer som redan finns och som uppfyller vissa kriterier på antirasistisk verksamhet.

1- Centret som ett nätverk

Det har funnits flera nätverk och det kommer förmodligen att bildas flera nya. Inget av dem har dock lyckats få gehör bland flertalet organisationer.

Förebilder till förslaget är Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer och Forum Syd. Båda kan i princip arbeta självständigt från medlemsorganisationerna och ha egna projekt, men huvuddelen av verksamheten genomförs av medlemsorganisationerna.

Centret får en styrelse som väljs vid årsmötet och som har ansvaret för det löpande arbetet. Styrelsen kan aldrig vara så representativ att den kan företräda frivilligorganisationer, invandrarorganisationer, antidiskrimienringsbyråer, lokala och regionala föreningar, religiösa organisationer, homoorganisationer, etc. och samtidigt ha ett könsperspektiv samt beakta den regionala indelningen.

Vid sidan av styrelsen finns därför samrådsgrupper, där företrädare för olika grupper i samhället finns representerade.

Samrådsgrupperna är viktiga i syfte att dra upp de ideologiska linjerna och de lämnar förslag till styrelsen angående kampanjer, etc. Samrådsgrupperna utses av styrelsen eller årsmötet efter anmälan från grupperna själva. De skall antas som samarbetspartner, om de uppfyller villkoren i stadgarnas §3.

Vi föreslår en budget för centret enligt följande:

Budget första året, 2003:

År 2 - 2004

Lokaler 25.000

Lokaler 75 000

Kanslipersonal 200.000

Kanslipersonal 400 000

Konstituerande mötet 250.000

årsmötet 150 000

Övriga möten 200.000

Övriga möten och

administration 250 000

Administration 200.000

Samrådsgrupper 100 000

Extern verksamhet enligt

Extern verksamhet

nedan 1 550 000

enligt nedan 2 200 000

Summa 2 425 000

Summa 3 175 000

Det är en sak för alla deltagare i det konstituerande mötet att besluta om budgeten för den kommande perioden. Förslaget här är bara ett underlag för fortsatta diskussioner utifrån en realistisk bedömning av de resurser som bedöms stå till förfogande.

2- Dokumentationscentrum mm

Det är viktigt att betona att ett dokumentationscentrum och en hemsida som ska fungera som faktabank inte görs enbart med pengar och med hjälp av datorer på ett kontor. Innehållet i webbsidan måste komma från ett välförsett dokumentationscentrum med kompetent personal. Centret mot rasism får en rivstart om uppdraget att vara dokumentationscentrum och att bygga upp en hemsida ges till existerande organisationer, t.ex. Immigrant-institutet, särskilt om dessa organisationer varit verksamma en lång tid. Immigrant-institutets hemsida om rasism har byggts upp under mer än sju år och är den i särklass mest besökta.

Nätverket ska naturligtvis, såsom alla organisationer idag, ha en egen hemsida med information om nätverket som sådant, medlemsorganisationer, etc. Oberoende av centret fortsätter övriga aktörer att verka som tidigare. Att fungera som faktabank för centret bör dock lämnas till den organisation som får uppdraget att fungera som dokumentationscentrum.

3- Opinionsbildning, lokal verksamhet, kampanjer mm

Centrets uppgift är att uppmuntra och medverka i den verksamhet som bedrivs ute i landet, både den som görs enbart lokalt och det som görs nationellt. Centrets ekonomiska resurser skall användas för detta ändamål, om centret skall kunna tillgodogöra sig denna verksamhet.

Ekonomiskt förslag för uppdrag eller aktiviteter vars huvudansvar ligger utanför centret:

Första året 2003

År 2 - 2004

Dokumentation 200 000

Dokumentation 400 000

Hemsida om rasism 200 000

Hemsida om rasism 400 000

Utredningsuppdrag 250 000

Utredningsuppdrag 400 000

Resor 50 000

Resor 100 000

Kampanjer

Kampanjer

- nationellt 300 000

- nationellt 300 000

- lokalt 300 000

- lokalt 300 000

Opinionsbildning 250 000

Opinionsbildning 300 000

Summa 1 550 000

Summa 2 200 000

Med detta förslag kan det bli lättare att acceptera att kansliet kan finnas i Stockholm, eftersom kansliets och styrelsens uppgift är att samordna och uppmuntra den verksamhet som bedrivs i hela landet. Det är bra om man kan ta tillvara befintliga resurser och göra dem synliga.

Vi behöver ditt aktiva stöd om det alternativa förslaget ska kunna antas. Bakom det alternativa förslaget står olika föreningar som funnit att den utsedda arbetsgruppen i maj inte lyckats tillfredsställande genomföra sitt uppdrag. Du kan ta kontakt med föreningarna genom att skriva till: centrum@immi.se


Utkast till alternativ verksamhetsplan för

Centrum mot rasism 2003/2004

 

Styrelsen

Styrelsens första uppgift blir att arbeta för att sprida kännedom om centret samt att utarbeta förslag till en verksamhetsplan och ett antirasistiskt program att presenteras vid årsmötet i mars 2004.

En stor och viktig del i centrets arbete under både 2003 och 2004 är att förankra den gemensamma verksamhetsidén och göra föreningarna aktiva i kampen mot rasism och intolerans. Efter en kort etableringsfas ska centrets målsättning vara att intensifiera kampen mot rasism och utöka samarbetet mellan befintliga aktörer i samhället.

Centrets arbetsformer ska utgå från det antirasistiska programmet som det konstituerande mötet fastställer. I fall inget antirasistiskt program antas i september 2003 skall styrelsens uppgift vara att utarbeta ett sådant inför det kommande årsmötet 2004.

Samrådsgrupper

Centret ska identifiera möjliga samrådsgrupper bland centrets medlemmar och etablera dialog med var och en av dem. Den styrelse som väljs vid det konstituerande mötet ska vara inriktad på att varje ledamot ska ha direkt kontakt med åtminstone en av dessa samrådsgrupper.

Opinionsbildning

Centret ska stödja informativ verksamhet som initieras på olika håll i landet och göra den tillgänglig för andra organisationer. Centret ska ta fram material som underlag för utåtriktade verksamheter och kampanjer som medlemsföreningar önskar föra.

Dokumentationsarbete

Centret ska följa samtal med intresserade anmälda dokumentationscentra för att tillsammans dra upp riktlinjerna för det fortsatta dokumentationsarbetet och undvika dubbelarbete. Det är lämpligt att dokumentationsarbetet görs av redan etablerade institutioner och inte behöver starta från noll. Centret bör undvika att hamna i en konkurrenssituation som ingen önskar.

Hemsida

Innan man startar med en egen hemsida ska centret undersöka om det finns sidor som redan i dag motsvarar centrets önskemål i väsentliga delar och vilken hemsida bland dessa som redan idag har rikast innehåll. Det kan vara lämpligt att en sådan hemsida får erbjudandet att bli centrets officiella hemsida.

Goda exempel

Att lyfta upp goda exempel bör vara en lika naturlig arbetsmetod som den mer problemorienterad. Styrelsen bör fastställa hur den kompetens som finns ute i landet systematiskt ska tas tillvara.

Internationellt arbete

Det är viktigt att snarast etablera kontakt och samarbete med likvärdiga organisationer i Europa och världen i övrigt. Kontaktverksamheten ska ha som syfte att stärka arbetet mot rasismen i Sverige.


Senast ändrat 28 augusti 2003. URL: http://www.immi.se/rasism/

Tillbaka till Centrum mot rasism