Alternativt förslag till arbetsordning för det konstituerande mötet för

Ombud

Endast organisationer som anmält ombud senast den 20 augusti kan delta vid mötet. Varje organisation kan anmäla max 2 deltagare.

Ett ombud per organisation har rösträtt. I övrigt har samtliga deltagare yttrande och förslagsrätt.

Organisationer får ersättning för resor och logi med de faktiska kostnaderna dock enbart till ett ombud per organisation. Ersättning avser de billigaste alternativen på resa och logi en natt och betalas upp till högst 3 000 kr.

Deltagarlistan justeras vid mötets öppnande på det sätt som arbetsgruppen finner lämpligt.

Fastställande av deltagarnas antal, identitet, organisationstillhörighet och status

Den som ansvarar för mötets öppnande skall i direkt anslutning till mötets öppnande genomföra ett upprop av de anmälda ombuden. Genom upprop skall ombudens antal, identitet, organisationstillhörighet och status fastställas.

Konstituerande församling

De ombuden som är närvarande vid uppropet utgör vid den aktuella tidpunkten mötets konstituerande församling.

Godkännande av arbetsordningen

Arbetsordningen antas vid mötet med en enkel majoritet.

Val av ordförande och andra mötesfunktionärer

Val av ordförande och andra mötets funktionärer sker på förslag av de röstberättigade vid mötet

Begäran om ordet

Begäran om ordet skall göras skriftligen och lämnas till presidiet via mötets funtionärerna.

Undantag görs för ordningsfrågor där begäran om ordet får göras direkt

Tillbaka till hemsidan