immi
Bildandet av ett antirasistiskt Centrum

 
Efter bildandet | Om bildandet sept 2003 | Förslag till de bildande mötena | Regeringens förslag 2002 och remisser |

Mötet den 6-7 september 2003:

Integrationsverkets möten för centrumbildandet avslutade. För detta ger staten 8 miljoner kronor på 16 månader:

  Den statliga processen med att bilda ett antirasistiskt centrum är avslutad. Många organisationer blev missnöjda med hur det har utvecklats. Klicka här för att läsa ett av de brev som inkommit till Integrationsverket och undertecknat av 18 organisationer.

  Det finns en reservation av en av justerarna av mötesprotokollet, Katarina Stark, som belyser flertalet formella fel som begicks vid mötet, där bara några av dem hade räckt för att inte anse mötet korrekt hållet. Här kan du läsa hela reservationen.

  Här nedan en kort sammanfattning av vad kritikerna anser gick fel:

 • 150 organisationer var anmälda i tid. Ett 25-tal organisationer som inte var anmälda i tid fick närvara medan ungefär lika många eller flera uteblev på grund av att handlingarna hade sänts alldeles för sent till de som var anmälda. Några klagade på att de inte fick chansen att nominera kandidater till styrelsen och inte heller sätta sig in i stadgarna.
 • Av ca 150 organisationer som var anmälda i förväg blev det lite över ett hundratal kvar första dagen och under hundra andra dagen.
  Mötet beslöt i huvudsak enligt arbetsgruppens förslag. Andra förslag även om de lades fram av delegaterna fick man inte rösta om. Eftersom det inte fanns tid för fortsatt diskussion om stadgarna bestämde man sig för att anta det förslag som arbetsgruppen presenterat som interimistiska stadgar fram till nästa årsmöte, som enligt beslut vid samma möte äger rum först 2005.
 • Vid styrelsevalet hade redan omkring hälften av organisationerna lämnat mötet.
 • Beslut fattades om att inte ordna något årsmöte 2004. I praktiken innebär det att det nya centret kan arbeta helt utan medlemmar och utan ordinarie stadgar fram till årsmötet 2005.
 • Verksamhetsplanen lämnades över till den valda styrelsen att besluta om.
 • Flera vittnar om att de flesta beslut som togs var ordförandebeslut av Stig Wallin, som var mötesordförande, utan omröstning bland delegaterna.
 • De flesta av de beslut där man fick rösta fattades utan att frågan om någon var emot ställdes överhuvudtaget. Ändå kan man av tillgängliga protokoll läsa att flera beslut fattades enhälligt, vilket är att göra våld på det svenska språket och på det föreningspraxis som etablerats under mer än 100 år.
 • Av det protokoll som delades ut vid mötet andra dagen framgår att första dagen kallas för "konstituerande årsmöte" och andra dagen "årsmöte", alltså två årsmöten efter varandra, fast inget av dem kallat enligt ens de föreslagna preliminära stadgarna som man vill att centret ska ha.
 • Den arbetsgrupp som ansvarade för mötet den 6-7 september ville inte att de förslag som inkommit till arbetsgruppen skulle tas upp och, i konsekvens med det, skickades dessa inte till deltagarna, som därmed inte kunde ta ställning i förväg i fall de inte hade tillgång till förslagen på annat sätt än genom arbetsgruppen. Vilka förslag som ignorerats vet vi inte.
 • Immigrant-institutets förslag till dagordning, arbetsordning, stadgar och verksamhetsplan som hade sänts till arbetsgruppen i mycket god tid nådde delegaterna genom att institutet själv hade sänt dem i förväg till dem som man hade fått besked de var anmälda. I övrigt fanns förslagen tillgängliga genom institutets internetsida men inte genom det officiella utskicket från Integrationsverket.
Immigrant-institutet kan inte stödja ett centrum där eventuella medlemmar inte får en rimlig chans att vara med och påverka utan behandlas enbart som statister för att legitimera en tvivelaktig organisationsform. Det får aldrig vara så bråttom att man åsidosätter enkla föreningsregler, som man annars kräver av andra organisationer.

Dokument från arbetsgruppen:

Alternativa förslag för mötet den 6-7 september som förutom förslag till dagordning inte fick presenteras till deltagarna, desto mindre diskuteras:

Några länkar kring arbetsprocessen 2003, initierad av Integrationsverket Andra länkar med nära anknytning till bildandet av ett antirasistiskt centrum
Regeringens förslag 2002:
Synpunkter kring regeringens förslag:

Vi behöver ditt aktiva stöd om det alternativa förslaget ska kunna antas. Bakom det alternativa förslaget står olika föreningar. Du kan ta kontakt med föreningarna genom att skriva till: migrant@immi.se


Till Immigrant-institutets hemsida