Alternativt förslag till dagordning för det konstituerande mötet för centret mot rasism den 6 september 2003

9.00-10.30 Registrering
10.30-11.00 Mötes öppnande
- Välkomstanförande
- Fastställande av röstlängden
- Val av ordförande för mötet
- val av övriga mötesfunktionärer
- Presentation från arbetsgruppen
12.00 Lunch
13.00 Godkännande av arbetsordning samt dagordning
- Presentation av arbetsgruppens förslag om centrum
- Presentation av övriga inkomna förslag om centrum
- Diskussion om förslagen
15.00-15.20 Kaffepaus
15.20 Eventuellt fortsatt diskussion om centrets inriktning
Beslut om centrets inriktning
Mötet ajourneras till nästa dag
19.30 Middag och samkväm
Dag två 9.00 Mötet återtas
Allmän diskussion om stadgar för centret
Beslut om stadgar
12.00 Lunch
13.00 Fastställande av verksamhetsplan och budget
- Val av interimstyrelse för det föreslagna centret
- Val av revisorer och revisorsuppleanter
- Val av valberedning.
- Fastställande av medlemsavgifter.
- Avslutning.

Tillbaka till sidan om rasism