Arbetsgruppens förslag till dagordning för det konstituerande mötet för centret mot rasism den 6 september 2003

1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängden

§ 3 Val av presidiet för mötet

- ordförande för mötet
- två vice ordförande för mötet
- två sekreterare för mötet

§ 4 Val av övriga mötesfunktionärer
- protokolljusterare
- rösträknare
- redaktionsutskott

§ 5 Godkännande av arbetsordning för mötet
§ 6 Beslut om tidpunkten för justering av protokollet

§ 7 Konstituerande
A. Beslut om godkännande av föreningens stadgar

B. Beslut om stadgarnas ikraftträdande

C. Ratificering av föreningens stadgar

§ 8 Upprop av de föreningar som ratificerat stadgar

§ 9 Tidpunkt för föreningens nästa möte
§ 10 Val av valberedning

Ajounering

§ 12 Årsmötesförhandlingar enligt stadgan

1. Mötes öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.

5. Frågan om mötet är behörigen utlyst.

6. Fastställande av dagordning.

(7. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret )

(8. Ekonomisk berättelse för det föregående året)

(9. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.)

(10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.)

(11. Behandling av motioner.)

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget

13. Val av styrelsen:

  1. Val av ordförande, ett år
  2. Val av kassör, två år
  3. Val av tre övriga ledamöter i styrelsen för två år
  4. Val av fyra övriga ledamöter i styrelsen för ett år
  5. Val av ersättare i styrelsen, ett år

14. Val av två revisorer för ett år och två revisorsuppleanter för ett år

15. Val av valberedning för ett år, minst tre personer

16. Fastställande av medlemsavgift.

17. Fastställande av arvoden och kostnadsersättningar

18. Övriga förslag från styrelsen

§ 20 Mötets avslutande

Tillbaka till sidan om rasism