Formerna för ett Centrum mot rasism

Version 3 augusti 2003

Utgångspunkten för detta förslag är att alla förslag som kommit eller kan komma från organisationerna ska beaktas och presenteras i det gemensamma mötet den 6-7 september.

Vid mötet i Stockholm den 16-17 maj hann man inte föra diskussion om formerna för ett centrum mot rasism. Tiden rann iväg och man lämnade frågan till nästkommande möte. Det positiva med mötet var att en arbetsgrupp slutade sitt uppdrag och att en ny arbetsgrupp valdes med syfte att ta över Integrationsverkets roll som sammankallande och att ta initiativ till nya möten.

Vi som presenterar detta alternativa förslag är av den uppfattningen att den arbetsgrupp som kallar till mötet den 6-7 september inte har befogenhet att själv besluta om formerna och platsen för ett framtida centrum, utan arbetsgruppens uppdrag är att förbereda mötet på bästa sätt, där alla förslag om formerna för ett centrum presenteras och diskuteras. Först då kan eventuella gemensamma och demokratiska beslut fattas.

Denna första skiss över det alternativa förslaget berör bara huvudinriktningen i processen och kommer att kompletteras till kommande möten.

Alternativt förslag:

Vårt förslag är att centret ska vara ett nätverk som kan representera organisationerna i kontakten med myndigheter, andra organisationer och internationellt.

Nätverket ska kunna initiera aktiviteter som inte görs av andra, men i övrigt ska organisationernas verksamhet vara det väsentliga. Centrets uppgift blir att samordna och uppmuntra.

Dokumentation och faktainsamling görs redan idag av flera organisationer i varierande grad. Det finns också idag internationellt erkända svenska hemsidor mot rasism. Det kan i alla fall inte vara meningen att man kopierar redan existerande material.

Det är därför vi anser att funktionen att representera organisationerna och att vara ett dokumentationscentrum behöver inte sammanfalla i en enda organisation, utan centret måste lämpligen förlita sig på de organisationer som redan finns och som uppfyller vissa kriterier.

1- Centret som ett nätverk

Det har funnits flera nätverk och det kommer förmodligen att bildas flera nya. Inget av dem har dock lyckats få gehör bland flertalet organisationer.

Förebilder till förslaget är Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer och Forum Syd. Båda kan i princip arbeta självständigt fråm medlemsorganisationerna och ha egna projekt, men huvuddelen av verksamheten genomförs av medlemsorganisationerna.

Centret får en styrelse som väljs vid årsmötet och som har ansvaret för det löpande arbetet. Styrelsen kan aldrig vara så representativ att den kan företräda frivilligorganisationer, invandrarorganisationer, antidiskrimienringsbyråer, lokala och regionala föreningar, islamiska organisationer, homoorganisationer, etc. och samtidigt ha ett könsperspektiv samt beakta den regionala indelningen.
Vid sidan av styrelsen finns därför samrådsgrupper, där företrädare för lika grupper i samhället finns representerade.
Samrådsgrupperna är viktiga i syfte att dra upp de ideologiska linjerna och lämnar förslag till styrelsen angående kampanjer, etc. Vilka samrådsgrupperna blir beslutas av styrelsen eller av årsmötet efter anmälan från grupperna själva.

Vi föreslår en budget för centret enligt nedan:

Ekonomisk budget för första året, 2003:

Lokaler 25.000
Kanslipersonal 200.000
Konstituerande mötet 250.000
Övriga möten 200.000
Administration 200.000
Extern verksamhet enligt nedan 1 550 000
Summa 2 425 000
År 2 - 2004

Lokaler 75 000
Kanslipersonal 400 000
årsmötet 150 000
Övriga möten och administration 250 000
Samrådsgrupper 100 000
Extern verksamhet enligt nedan 2 200 000
Summa 3 175 000

Det är en sak för alla deltagare i det konstituerande mötet att besluta om budgeten den kommande perioden. Förslaget här är bara ett underlag för fortsatta diskussioner utifrån en realistisk bedömning av de resurser som står till förfogande just nu.

2- Dokumentationscentrum mm

Det är viktigt att betona att ett dokumentationscentrum och en hemsida som ska fungera som faktabank inte görs enbart med pengar och med hjälp av datorer på ett kontor. Innehållet i webbsidan måste komma från ett välförsett dokumentationscentrum med kompetent personal. Centret mot rasism får en rivstart om uppdraget att vara dokumentationscentrum och att bygga upp en hemsida ges till existerande organisationer, som Immigrant-institutet, särskilt om dessa organisationer varit verksamma en lång tid. Immigrant-institutets hemsida om rasism har byggts upp under mer än sju år och är den i särklass mest besökta.

Nätverket ska naturligtvis, såsom alla organisationer idag, ha en egen hemsida med information om nätverket som sådan, medlemsorganisationer, etc. Att fungera som faktabank bör dock lämnas ut till den organisation som fungerar som dokumentationscentrum. De hänger ihop.

3- Opinionsbildning, lokal verksamhet, kampanjer mm

Centrets uppgift är att uppmuntra och medverka i den verksamhet som bedrivs ute i landet, både den som görs enbart lokalt och det som görs nationellt. Centrets ekonomiska resurser skall användas för detta ändamål, om centret skall kunna tillgodogöra sig denna verksamhet.

Ekonomiskt förslag för uppdrag eller aktiviteter vars huvudansvar ligger utanför centret:
Första året 2003

Dokumentation 200 000
Hemsida om rasism 200 000
Utredningsuppdrag 250 000
Resor 50 000
Aktiviteter–kampanjer nationellt 300 000
Aktiviteter–kampanjer lokalt 300 000
Opinionsbildning 250 000
Summa 1 550 000
År 2 - 2004

Dokumentation 400 000
Hemsida om rasism 400 000
Utredningsuppdrag 400 000
Resor 100 000
Aktiviteter–kampanjer nationellt 300 000
Aktiviteter–kampanjer lokalt 300 000
Opinionsbildning 300 000
Summa 2 200 000

Med detta förslag kan det bli lättare att acceptera att kansliet kan finnas i Stockholm, eftersom kansliets och styrelsens uppgift är att samordna och uppmuntra den verksamhet som bedrivs i hela landet. Det är bra om man kan ta tillvara befintliga resurser och göra dem synliga.

Vi behöver ditt aktiva stöd om det alternativa förslaget ska kunna antas. Bakom det alternativa förslaget står olika föreningar. Du kan ta kontakt med föreningarna genom att skriva till: centrum@immi.se


Tillbaka till sidan om rasism
Till Immigrant-institutets hemsida

Senast ändrat augusti 2003
URL: http://www.immi.se/rasism/