Arbetsgruppen "antirasistcentrum".

Anteckningar från mötet om verksamhet kortsiktigt och långsiktigt

Attitydförändringar/ strukturell rasism - latent diskriminering/rasism i strukturen

1.Vara en blåslampa och engagera beslutsfattarna:

Partier –motioner, lagstiftning, lagar, regler

Riksdag, kommunfullmäktige

Facken

Massmedia

Samarbeta/bevaka

Jobba internationellt

2. Jobba med struktur förändring

3 Ändra grunden i samhället

Opinionsbildande

Mer medvetenhet om hur samhället fungerar för att motverka rasism/intolerans

Kunskapsbank

Forskning, utredningsfunktion både kvalitativt och kvantitativt, komma ut fort med information via olika kanaler.

Folkbildning /skola för alla

Bjuda in skolor, medvetandegöra –lätt identifiera öppen rasism och våra fördomar, lära av kvinnorörelsen ta metoden , ta till sig mänskliga rättigheterna från FN, föreläsningar och speciellt ut i skolorna, hjälpa föräldrarna

Att centret skall försvara "öppet hjärta och stora öron" (bild)

I det in-och utåtriktade arbete ska centret syssla med! 2003-2004

Etableringsfasen

Kartläggning av befintliga resurser i organisationerna

Opinionsbildning (internt och externt)

Utvärdering / rapportering

Utvärderingsgrupp från org. (centret)

Bygga upp och organisera centrets arbete

Service; hjälp till små och stora organisationer, kunskapskälla, informationsbank, "spindel i nätet"

Bygga upp förtroende/tillit (professionalitet)

Påverkan; skapa kontakter och samla information, påverka EU, kompetensbank som byggs med kompetenser från redan existerande organisationer

Regionalisering av arbetet

Särskild beakta det mest utsatta grupper

Få med alla grupper

Gruppen utgick från de fastställda målen

– kortsiktiga mål;

  1. att etablera centret –organisationsstruktur
  2. Profilering av centret – spridning av information om centret

-strategisk utvecklingsprocess för dialog och delaktighet

-intern organisationsstyrning

-finansiering

rekrytering av personal

opinionsbildning

etablering av kontakter och samarbetsformer

långsiktiga mål;

arbeta opinionsbildande

finansiering

utbildning och kompetens

tydliggöra organisationens roll

omvärldsbevakning

samordning och samarbete med medlemmar

långsiktig initiera åtgärder mot rasism

internationellt samarbete

Allmän upplysning av centrets bildande

Bygga ut centret

Utreda finansiering

Bygga upp kansliet

Kontrakt med forskare och universiteten

Massmedia bevakning

Bevaka rasistiska tendenser i strukturer

Opinionsbildning webbsida, nyhetsbrev, kontaktnät

Lobbying

Remissinstans

Medlemsorg. Önskningar, utbildning: föreningskunskap, Ansökningar

Information om samhällsfrågor (EMU)

Internationell bevakning och deltagande

Utreda överlappn.

Tolkservice???

Kortsiktigamål;

Samarbeta, samverka, informera, föra dialog med andra lokala och nationella stödföreningar med syfte att hänvisa offer till lämpliga organisationer.

Initiera till remissinstans och bollplank för myndigheter.

Uppföljning av dokumentation

Fungera som en termometer i samhället (årligen)

Premiera goda exempel

MF utåt men också in och ner i organisation

Mobilisera arbete ner till medlemsorg. Och föreningar

Kartläggning och faktainsamling av de rasistiska organisationer och ge svar på tal. Förklara dess innebörd

Utveckla strategier för att möta framtiden – förebyggande åtgärder

Bevaka samhälls utveckling, vad sker i samhället.

Delmål – 5 år

Erbjuda kompetensutveckling till kurser, seminarier, mötesplatser osv., lärare, politiker, journalister etc.

Ta fram informations material, faktabaserat, verklighetsbaserat

Samarbeta, samverka med olika organisationer, föreningar både inåt nationellt och internationellt.

Hitta dessa "villiga" samarbetspartners, medlemsföreningar, antidiskrimineringsbyråer, ombudsmännen osv. och ge service.