immi
Centrum mot rasism
Centrum against racism

 

Personlig reflexion om mötet den 16-17 maj

Mötet den 16-17 maj 2003 i Stockholm kunde inte börjat olyckligare än genom valet av några väckelsepredikanter som mötesledare. Integrationsverket eller arbetsgruppen valde ett företag, "Obegränsade framtider" (översättningen är en icke korrekt form av Futures Unlimited - om någon undrar), att leda mötet.

Ett par timmar gick åt att presentera gruppen och deras idéer om hur de hade tänkt sig genomföra mötet.

Företagets allmänna kunskaper om mötesteknik tycktes vara obefintliga. Efter första dagen försvann hälften av deltagarna. Det hela tycktes gå ut på att "Obegränsade framtider" skulle hålla ett show och leda deltagarna som man leder små barn. Det är vad flera av mötesdeltagarna sade till mig under pauserna.

Det fanns inte tid för att ställa ens ordningsfrågor. Det viktiga vid mötet blev därför vad som inte kunde sägas på grund av att företaget skulle köra sitt program till varje pris.

Det är mycket märkligt att fyra personer skulle behövas för att leda ett möte. Därför gick mycket tid åt att presentera sig själva och företagets idé. Till råga på allt var en av mötesledarna engelsktalande. Även om han kunde svenska föredrog han att tala på engelska och allt vad han sade skulle översättas till svenska. Ja, även när han av misstag växlade till svenska blev han översatt till "svenska".

Läs gärna minnesanteckningarna men med kritisk granskning. Då kan ni konstatera att "Futures unlimited" nämns 17 gånger i dokumentet.

Vad som inte står i minnesanteckningarna är på vilket sätt "Obegränsade framtider" eller "Framtider AB" ledde mötet. Så snart någon ville begära ordet, så var det extra viktigt att "lyssna". Lyssna tycktes vara ledstjärnan i deras filosofi. Ordet "lyssna" fanns t.o.m. på kinesiska på vita duken som en ständig påminnelse om deltagarnas uppgift. Jag uppfattade i alla fall det som att det gällde bara oss, som egentligen var huvudpersonerna i mötet, men som omvandlades till marioneter på ett effektivt sätt.

Det finns säkert några som gillade deras metod. Förmodligen är de vana att gå på väckelsemöten. Jag har bara sett väckelsemöten någon gång på TVn. Kanske därför stannade jag till slutet, av ren nyfikenhet. Som tillrest till Stockholm hade jag annars valet att promenera på stan medan jag väntade på tåget till Borås. De flesta som stannade till slutet av mötet (med få undantag) var utsocknes.

I övrigt såg det ut som om det var fyra saker som tycktes vara viktiga:

1. Vad tar du med dig i ditt hjärta?
2. Vad har du lärt dig?
3. Vad är du tacksam för?
4. Vem i gruppen vill du ge uppskattning till?
Var har centrum mot rasim tagit vägen?
Läs slutet på minnesanteckningarna från "Obegränsade framtider": "(kramkalas). Var det för det vi varit inbjudna till Stockholm? Den som förde anteckningar under dagarna började lipa i slutet av mötet. Var det för hennes skull vi hade träffats? Det verkade så.

Den väsentliga punkten "Former för ett centrum mot rasism" fanns det inte tid för. Den valdes en arbetsgrupp under mötet i syfte att fortsätta processen. Arbetsgruppens befogenheter tolkas olika beroende på vem man frågar.

Att det råder delade meningar om vilken mandat den arbetsgrupp som valdes fick beror delvis på den text som Obegränsade framtider lade i sin rapport:
3.3 Arbetsgruppens kommande mandat (praktiskt arbete)
Anna Lindström (chef på Integrationsverkets avdelning för strategiska, min anm.) vänder sig till mötet och berättar att Integrationsverket nu tar flera steg tillbaka och är givetvis öppna för samarbete med arbetsgruppen på deras villkor.
Hon föreslår att det finns viktiga punkter som behöver klargöras inför det konstituerande mötet och går igenom huvuddragen för arbetsgruppens kommande arbetsinsats.
Färdiga förslag till stadgar (organisation, struktur, kansli, medlemskap, beslutsformer mm.)
Verksamhetsplan med förslag till budget
Kommande punkter bör åtgärdas snarast:
Datum för det konstituerande mötet
Planering av det konstituerande mötet
Påbörja en nomineringsprocess för val av interimsstyrelse
Undersöka möjliga alternativ till lokal för centret
Dessa var alltså Anna Lindströms synpunkter. De som var vid mötet minns at man inte tog något sådant beslut. Ingen hade möjlighet att ställa ens en fråga, eller begära ordet efter henne. Formerna för ett framtida centrum försvann ur diskussionen. Därför är det rimligt att anta att arbetsgruppens uppgift är att förbereda ett möte där formerna kan diskuteras och beslutas. Att hoppa över det blir att göra våld på demokratin.
För mig har arbetsgruppen inga andra befogenheter än att ta över processen från Integrationsverket och förbereda kommande möten. Formerna för hur centret ska vara tycks vara oväsentliga för några. Men det är stor skillnad om centret ska vara ett nätverk eller ett fast centrum, om centret ska bygga på redan befintliga institutioner eller starta från noll, om centret ska vara lokaliserat till Stockholm, som vissa politiker önskar, eller ute i landet.
Immigrant-institutets förslag har lämnats till arbetsgruppen. Vad vi vet hittills så vill gruppen inte ge tid att förslaget ens diskuteras vid ett gemensamt kommande möte.

Ordet är fritt, men inte för alla.

Miguel Benito
Immigrant-institutet

Tillbaka till sidan om rasism
Till Immigrant-institutets hemsida

Till HTML av Miguel Benito, senast ändrat juli 2003
URL: http://www.immi.se/rasism/