Version 2003-08-03

Alternativt förslag till

STADGAR FÖR CENTRUM MOT RASISM OCH DISKRIMINERING

Synpunkter på dessa stadgar kan skickas till Immigrant-institutet

 

§ 1 NAMN, SÄTE OCH ORGANISATIONSFORM

Organisationens namn är Centrum mot rasism och diskriminering.

Föreningens säte fastställs av årsmötet.

Centret är en ideell förening. Föreningen är en nationell samarbetsorganisation för enskilda organisationer som bedriver frågor som berör arbete mot rasism och andra former av intolerans. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 MÅLSÄTTNING:

Verksamhetens mål framgår av det antirasistiska programmet, som fastställs av årsmötet.

Centret skall företräda organisationer som arbetar mot alla former av rasism, diskriminering och andra former av intolerans inför myndigheter och andra organ i Sverige och utomlands

Centret skall främja ideella och frivilliga organisationers samarbete mot främlingsfientlighet och intolerans såsom rasism, antisemitism och islamofobi genom idé och erfarenhetsutbyte samt utbyte och spridning av information.

Centret skall initiera arbeten som inte görs av medlemsorganisationerna

Centret skall bevaka riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete på dessa områden främst genom de anslutna organisationernas verksamhet.

Centret skall främja samarbete mellan organisationer i Sverige och andra frivilliga organisationer i hela Europa samt bevaka utvecklingen inom den europeiska unionen och Europarådet på dessa områden främst genom de anslutna organisationerna.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem

Medlemskap kan erhållas av förening eller organisation, som är demokratiskt uppbyggd med på årsmöte vald styrelse, godkänner dessa stadgar och ansluter sig till det antirasistiska programmet. Medlemskap beviljas av styrelsen på skriftlig ansökan med bifogade stadgar.

Röstberättigad medlem är den antagna organisation eller förening som erlagt medlemsavgift.

Medlemskap i andra organisationer

Årsmötet fattar beslut om Centrets medlemskap i andra organisationer, nationella som internationella.

§ 4 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem kan när som helst på skriftlig begäran utträda ut föreningen.

Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte betalat sin medlemsavgift får anses ha lämnat föreningen.

Den som motarbetar föreningens ändamål eller uppenbart motarbetar föreningen, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och kan skriftligt överklagas till årsmötet. Uteslutning gäller till dess den eventuellt upphävts av årsmötet med enkel majoritet.

 

§ 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsåret är per kalenderår.

§ 6 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och sammanträder till ordinarie årsmöte en gång om året, före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för mötet. Kallelse jämte förslag till dagordning för mötet översänds till medlemmarna senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budget tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.Alla medlemsorganisationer har rätt att delta på årsmöte. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Rätt att närvara vid årsmötets sammanträde tillkommer dessutom centrets revisorer, revisorssuppleanter, valberednings ledamöter samt inbjudna.

Årsmötet väljer ordförande för ett år samt övriga styrelsemedlemmar för två år i taget; första året väljs halva styrelsen för ett år.

Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmöte. För att kunna behandlas måste motionerna vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari.

Vid Årsmötet skall bland annat följande ärende behandlas

1. Mötes öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.

5. Frågan om mötet är behörigen utlyst.

6. Fastställande av dagordning.

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret.

8. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

10. Behandling av motioner.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget

12. Val av styrelsen:

a. Val av ordförande

b. Val av övriga ledamöter i styrelsen.

c. Val av ersättare i styrelsen.

13. Val av revisorer och revisorsuppleanter

14. Val av valberedning.

15. Fastställande av medlemsavgifter.

16. Fastställande av det antirasistiska programmet.

17. Fastställande av arvoden till styrelsen.

18. Övriga förslag från styrelsen

19. Mötes avslutande.

§ 7 MEDLEMSMÖTE

Medlemsmöte skall äga rum då styrelsen finner det nödvändigt, eller då revisorer eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen önskar det. Styrelsen skall kalla till medlemsmötet inom fyra veckor efter det att den skriftliga önskan erhållits.

Vid medlemsmöte behandlas endast de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 8 STYRELSEN

Valbar till styrelsen är person som nominerats som representant för medlemsorganisation. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande och åtta övriga ordinarie ledamöter samt av två ersättare. Styrelsens ledamöter väljs på två år, så att halva styrelsen avgår växelvis varje år. Ordförande och suppleanter väljs på ett år.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst en tredjedel av styrelseledamöterna så begär. Styrelse ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen ska ansvara för:

att verkställa medlemsmötets beslut

att bereda ärenden inför medlemsmötet

att initiera eller avge lägesrapport över diskriminering och gjorda insatser mot diskriminering i landet

att förvalta föreningens tillgångar

att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

att tillställa revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när som helst det begärts samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast fyra veckor före årsmötet.

§ 9 SAMRÅDSGRUPPER

Organisationen inrättar inom sig samrådsgrupper med företrädare för medlemsorganisationer med näraliggande inriktning i sin verksamhet. *

 

§ 10 STADGEÄNDRING

Stadgarna kan ändras genom beslut på årsmötet med två tredjedels majoritet eller med enkel majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara årsmöte.

§ 11 UPPLÖSNING

För upplösning av organisationen krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte

Vid upplösning skall organisationens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte, vilket beslutas av det sista medlemsmötet.

Antagna av den konstituerande församlingen den ………..

*  Ex. på samrådsgrupper: antidiskrimineringsbyråer, muslimska organisationer, romska organisationer, invandrarorganistioners samarbetsorgan som SIOS och LSI, svenska frivilligorganisationer, antirasistiska ungdomsgrupper, lokala aktionsgrupper etc)