Arbetsgrupps förslag

STADGAR FÖR CENTRUM MOT RASISM

 

Fastställt av arbetsgruppen, Stockholm den 18 juli 2003

 

STADGAR FÖR CENTRUM MOT RASISM

 

§ 1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM

Organisationens namn är Centrum mot rasism. Centret är en ideell förening. Föreningen är en nationell samarbetsorganisation för enskilda organisationer som bedriver frågor som berör arbete mot rasism, diskriminering och andra former av intolerans. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 SÄTE

Föreningens säte är i Stockholm.

§ 3 VISION OCH ÄNDAMÅL

Vision:

Centrets vision är ett rättvist samhälle där alla människor har lika värde.

Centret är en obunden, ledande och internationell aktör som med kompetens och trovärdighet driver frågor som berör arbete mot rasism och all form av intolerans.

Centret arbetar med övergripande strategier i samarbete med andra nationella och internationella aktörer för att attitydförändra hela samhället.

§ 4 MÅL

Centrets målsättningar är:

Att synliggöra och motverka alla former av rasism, diskriminering och andra former av intolerans

Att initiera forskning och verka för ökad kunskap och kompetensutveckling avseende rasism, diskriminering och andra former av intolerans

Att främja insatser till stöd för offer för brott med rasistiska och diskriminerande förtecken

Att bedriva en aktiv verksamhet vad gäller opinionsbildning, information och dokumentation

Att följa upp svenska myndigheternas arbete på området samt följa utvecklingen och initiera nödvändiga åtgärder i EU och andra internationella organ.

 

§ 5 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Organisationen ska vara:

a. Samlande: genom att föra samman organisationerna som arbetar mot rasism och eller företräder offren för rasism och diskriminering med andra frivilliga organisationer.

b. Pluralistisk: då organisationen ska syfta till att förbinda olika typer av sammanslutningar med varandra, såsom, invandrarföreningar, kulturföreningar, kvinnoföreningar, hjälporganisationer, fackföreningar och andra typer av frivilligorganisationer.

c. Programorienterad: genom att utveckla och genomföra påverkans- och kampanjarbete på nationell nivå och i samarbete med partners på internationell nivå.

d. Jämställd: genom att ha ett aktivt genusperspektiv både i det interna och externa arbetet.

e. Resultatorienterad: genom att ha en professionell organisation som siktar mot konkreta mål.

f. Fokuserad: genom att koncentrera verksamheten på ett begränsat antal aktiviteter, som står i relation till budgeten.

g. Flexibel: då den på ett adekvat sätt ska kunna möta nya utmaningar i omvärlden och ändrade behov hos medlemsorganisationerna.

h. Regionalpolitiskt medveten: genom att inkludera lokala/regionala plattformar i centrets arbete mot rasism, diskriminering och andra former av intolerans och eftersträva ett regionalt perspektiv i verksamhetsutformning och orientering. Vidare ska regional balans i organisationens representation eftersträvas.

i. Demokratisk: dels genom demokratiska arbetsformer i föreningen, dels genom att vara öppen för alla organisationer och föreningar som vill verka för organisationens ändamål och godkänner dess stadgar, och dels genom att engagera medlemsorganisationer i centrets aktiva arbete och dess verksamhetsutformning.

j. Transparent: genom att arbeta efter en princip om öppenhet och genom att regelbundet rapportera till styrelsen och medlemsföreningarna.

 

§ 6 MEDLEMSKAP

Medlem

Medlemskap i föreningen erhåller alla enskilda organisationer och föreningar som godkänner dessa stadgar, betalar den årligen fastställda medlemsavgiften och som i övrigt vill verka för föreningens ändamål. Medlemskap beviljas av styrelsen. Vid ansökan, eller då centrets styrelse begär, åligger det organisationen att lämna uppgift om styrelse, stadgar, medlemsantal och verksamhet.

Som medlemsorganisation kan endast antas organisation som är demokratisk uppbyggd och som arbetar för alla människors lika värde. Organisationen ska ej vara statlig eller huvudsakligen ha ett kommersiellt syfte.

Röstberättigad medlem är den antagna organisation eller förening som erlagt sin medlemsavgift under verksamhetsåret.

Stödmedlemmar

Enskilda personer och organisationer som varken kan eller vill direkt bli medlemmar i centrets organisation kan erhålla stödmedlemskaps status. Organisationer som har endast stödmedlemskaps status har ingen rösträtt.

Medlemskap i andra organisationer

Styrelsen fattar beslut om Centrets medlemskap i andra organisationer, nationella som internationella.

§ 7 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift för kommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.

§ 8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som efter två skriftliga påminnelser inte betalat sin medlemsavgift får anses ha lämnat föreningen.

Medlem som uppenbarligen handlar i strid med föreningen intressen eller eljest uppenbarligen skadar föreningen eller på annat sätt motarbetar föreningen kan uteslutas av styrelsen. Beslutet kan skriftligen överklagas på årsmöte, varigenom det krävs två tredjedels majoritet för att upphäva styrelsebeslut.

§ 9 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsåret är per kalenderår.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet följande år.

§ 10 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Medlemmarna sammanträder till ordinarie årsmöte en gång om året, senast den 1 mars. Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för mötet. Kallelse jämte dagordning för mötet översänds till medlemmarna senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budgetplan tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Alla medlemsorganisationer har rätt att delta på årsmöte. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Varje röstberättigad organisation äger en röst.

Rätt att närvara vid årsmötets sammanträde, med yttrande- och förslagsrätt, tillkommer dessutom föreningens revisorer, revisorssuppleanter samt valberednings ledamöter. Övriga inbjudna har yttranderätt.

Årsmötet väljer ordförande för ett år samt övriga styrelsemedlemmar för två år i taget; första året väljs halva styrelsen för ett år.

Vid årsmötet skall följande ärende behandlas

1. Mötes öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.

5. Frågan om mötet är behörigen utlyst.

6. Fastställande av dagordning.

7. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

8. Ekonomisk berättelse för det föregående året

9. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

11. Behandling av motioner.

12. Fastställande av verksamhetsplan

13. Fastställande av budget

14. Val av styrelsen:

a. Val av ordförande

b. Val av kassör

c. Val av övriga ledamöter i styrelsen

d. Val av ersättare i styrelsen

15. Val av revisorer och revisorsuppleanter.

16. Val av valberedning.

17. Fastställande av medlemsavgift.

18. Fastställande av arvoden för förtroende valda.

19. Övriga förslag från styrelsen

20. Mötes avslutande.

 

§ 11 MEDLEMSMÖTE

Medlemsmöte skall äga rum då styrelsen finner det nödvändigt, eller då revisorerna eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen önskar det.

Styrelsen skall kalla till medlemsmötet inom fyra veckor efter det att den skriftliga önskan erhållits.

Vid medlemsmöte behandlas endast de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 12 NOMINERINGAR OCH MOTIONER

Varje medlem har rätt att nominera och väcka motion till årsmöte. För att kunna behandlas måste nomineringarna och motionerna vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

§ 13 STYRELSEN

Valbar till centrets styrelse är person som nominerats som representant för medlemsorganisation. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av ordförande och åtta övriga ordinarie ledamöter samt av två ersättare. Styrelsens ledamöter väljs på två år, så att halva styrelsen avgår växelvis varje år. Ordförande väljs på ett år.

Styrelsens sammansättning ska spegla samhällets mångfald och ta hänsyn till könsmässiga och regional representation. Till styrelsen ska väljas endast personer med medlemskap i någon av medlemsorganisationerna.

Årsmötet utser ordförande och kassör. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst en tredjedel av styrelseledamöter så begär. Styrelse ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 14 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsens ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills en ny styrelse väljs.

Styrelsen ska ansvara för:

att verkställa medlemsmötets beslut

att bereda ärenden inför medlemsmöten

att inom av medlemsmöten fastställda ramar fatta övergripande beslut om föreningens verksamhet.

att ta initiativ som gagnar organisationens intresse

att förvalta föreningens tillgångar

att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

att föreslå verksamhetsplan

att föreslå budget

att rekrytera personal

att konstituera sig själv

§ 15 FIRMATECKNING

Föreningens namn och firma tecknas av styrelsen eller de som styrelse har bemyndigat.

§ 16 SEKRETARIAT

Organisationen skall ha ett sekretariat som leds av en anställd verksamhetschef som adjungeras till styrelsen. Sekretariatets arbetsuppgift regleras i verksamhetsplanen.

§ 17 REVISION

Årsmötet utser två revisorer och två revisorsuppleanter. En av revisorerna skall vara auktoriserad. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när som helst det begärts samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast fyra veckor före årsmötet.

Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 18 VALBEREDNING

Valberedning ska bestå av minst tre ledamöter som väljs på årsmötet.

Valberedningen ska förbereda alla förekommande val inför årsmötet, och i enlighet med de grundläggande principerna angivna i § 5.

Valberedningen skall lägga fram sitt förslag på årsmötet.

§ 19 RÅDGIVANDE ORGAN

Organisationen bör ha rådgivande organ och sträva efter att utifrån sin fristående roll ha samråd med myndigheter, experter och olika organisationer.

§ 20 ARVODERING

Eventuella arvoden till förtroendevalda i styrelsen och revisorer beslutas på årsmötet.

§ 21 STADGEÄNDRING

Organisationens stadgar kan ändras genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande medlemsmöten varav ett är ordinarie årsmöte.

§ 22 UPPLÖSNING

För upplösning av organisationen krävs beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande medlemsmöten med minst hälften av medlemsorganisationerna närvarande. Minst ett av dessa medlemsmöten ska vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning skall organisationens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte, vilket beslutas av det sista medlemsmötet.

 

 

Fastställd av arbetsgruppen den 18 juli 2003

Antagna av den konstituerande församlingen i Stockholm den ……… 2003.