Förslag från arbetsgruppen för antirasistiskt centrum

 

VERKSAMHETSINRIKTNING FÖR CENTRUM MOT RASISM 2003/2004

 

Underlaget till verksamhetsinriktning är de diskussioner som pågått under våren 2003 och de dokument som tagits fram i samband med detta. Ett viktigt styrdokument för verksamhetsinriktningen är de visioner och mål som fastställdes vid Stockholmsmötet den 17-18 maj 2003. Som underlag har dessutom använts övrigt material i de centrala och regionala processerna.

Detta dokument ska ses som ett beslutsunderlag till styrelsen som får utarbeta en mer detaljerad verksamhetsplan för 2003 och 2004.

 

Etablering

Så snart som möjligt efter årsmötet bör de praktiska förutsättningarna ordnas för det operativa arbetet i ett sekretariat beläget i Stockholm. Det handlar om lokaler, administrativ utrustning, datorer och annan nödvändig kringutrustning för att omedelbart kunna bedriva ett effektivt arbete. Utgångspunkten för lokalanskaffning är ändamålsenliga lokaler till minsta möjliga kostnad för att undvika alltför stora fasta kostnader i inledningsskedet. Andra finansiärer av utrustning bör undersökas liksom inhyrning i befintliga lokaler som disponeras av ex vis andra medlemsorganisationer.

Generellt bör resurser för verksamhet/aktiviteter prioriteras före resurser för fasta kostnader. Anskaffningen av de administrativa kringresurserna får ske successivt med hänsyn till hur bemanning och verksamhet växer.

 

Rekrytering/personal/kompetensutveckling

Det är viktigt att centret så snabbt som möjligt efter årsmötet kan få en grundbemanning som gör det möjligt att redan under senhösten komma igång med det operativa arbetet. I inledningsskedet bör en "minibemanning" vara utgångspunkten. Erfarenheterna av hur den minimibemanningen fungerat utifrån uppdraget och verksamhetsplanen kan sedan ligga till grund för en mer

långsiktig bemanning för centret.

Två verksamhetsansvariga med visst administrativt stöd kan vara en tillräcklig bemanning under inledningsskedet. Detta för att inte få alltför stora kostnader i det skede där verksamheten inte kommit igång i alla delar och innan alla praktiska förutsättningar för arbetet ordnats.

Befattningsbeskrivningar/arbetsbeskrivningar som fastställs av styrelsen ska utgöra underlag för en rekryteringsprofil för de två verksamhetsansvariga som utgår från de visioner och mål och den verksamhetsplan som fastställts. Lämplig teoretisk och praktisk bakgrund, erfarenhet av arbete med rasism och andra former av intolerans, opinionsbildning och utåtriktade aktiviteter kring detta, demokratisk grundsyn etc. En intern arbetsordning som gäller ansvarsfördelning och beslutsbefogenheter ska omedelbart efter årsmötet fastställas av styrelsen.

Möjligheterna till tillfälligt stöd från andra aktörer som är medlemmar i centret och också andra externa tjänster bör undersökas. De resurser och den kompetens som finns ute i regionerna ska ses som en naturlig tillgång i centrets arbete.

Även principer för centrets löne- och personalpolitik bör fastställas och också frågan om hur personalinflytande/- medverkan i centrets styrelse ska ske. En plan för kompetensutveckling för personalen bör tas fram. En del av kompetensutvecklingen bör ske ute i regionerna för att stärka och bredda centrets totala kompetens och för att göra centret mindre sårbart.

 

Opinionsbildning/utåtriktade aktiviteter

Centret ska bli en ledande ny nationell och internationell aktör i arbetet mot rasism och intolerans. För det krävs både kort- och långsiktiga insatser för att snabbt bli etablerad som en stark och respekterad aktör i hela samhället. Formerna för insatserna kommer att variera och kräver flexibilitet för att kunna genomföras vid rätt tidpunkt.

En stor del av centrets arbete under 2003/2004 blir därför att fokusera på att skapa en stark och tydlig bild av sin verksamhet både internt och externt och också planera och inleda en omfattande förankringsprocess, i första hand bland medlemsorganisationerna. I det arbetet involveras de regionala plattformarna mer aktivt. Den mediala insatsen bör göras både centralt och via de regionala plattformarna för att ge maximal effekt.

En prioritering av vilka målgrupper och former/kanaler som anses viktigast i opinionsarbetet bör göras eftersom medielandskapet blir alltmer svåröverskådligt och komplicerat. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt insatser för ungdomar. Exempel på konkreta initiativ och aktiviteter

- i samband med årsmötet och den officiella invigningen göra en medveten nationell medial insats i pressmeddelanden, debattartiklar och andra aktiviteter

- stödja och ge råd i opinionsfrågor till regionerna

- utarbeta en långsiktig opinions- och mediastrategi

Centret bör också i lämplig omfattning påverka och delta i de utåtriktade aktiviteter som redan anordnas på vissa etablerade datum, ex vis 21 mars,

24 oktober, 5 december m fl. Eftersom aktiviteterna redan är etablerade kan centret här nå stora opinionsresultat i förhållande till insatta resurser.

Andra exempel på initiativ som kan bli aktuella i det kommande arbetet är

- manifestationer

- informationsmaterial om centrets arbete och idéer (Internet, video, trycksaker)

- TV-reklam

- artistgalor och andra kulturella initiativ

- debattartiklar

- engagera kända personer som föredömen

- antologi eller annan publikation som ger en nyanserad, annorlunda och mångfasetterad bild av det nya Sverige

 

Regional förankringsprocess

En stor och viktig del i centrets arbete under både 2003 och 2004 är att förankra den gemensamma verksamhetsidén och göra regionerna delaktiga i centrets kamp mot rasism och intolerans. Utan starka regionala/lokala aktörer och ett brett engagemang kommer centret inte att kunna bli den samlande kraft i kampen mot rasism som är huvudmålet.

Ambitionen bör vara att aktiviteter/möten ska ha initierats i samtliga län (motsv.) under 2003/2004.

I uppläggningen och genomförandet bör också antidiskrimineringsbyråerna och de regionala plattformarna (motsv.) ha en avgörande roll där de regionala/lokala förutsättningarna tas tillvara. Det innebär att de regionala aktiviteterna/mötena kan ha olika karaktär. Det kan vara seminarier, debatter, manifestationer och andra offentliga allmänna eller riktade möten etc.

Möjligheterna till samfinansiering av regionala aktiviteter bör undersökas från ex vis integrationsverket, länsstyrelser, kommunförbund m fl.

Målsättningen ska också vara att värva nya organisationer som medlemmar. Processen kan starta i de regioner där regionala plattformar (motsv.) redan etablerats och fortsätta med de regioner där samordnade aktiviteter ännu inte kommit igång.

I den regionala förankringsprocessen bör också en kartläggning göras av vilken kompetens som finns ute i regionerna och som kan bli en resurs för centrets framtida arbete.

 

Hemsida

Som ett viktigt instrument i opinionsbildningen ska centret så snart som möjligt också etablera en egen hemsida. Extern medverkan/konsultinsats kan vara en väg för en professionell utformning och för att snabbt komma igång. Det är också viktigt att det mer långsiktiga syftet, resursinsats mm med hemsidan utreds. I vilken omfattning hemsidan ska vara kommunikativ har stor betydelse för hur stor arbetsinsats inom centret som måste avsättas för hemsidan.

Under 2003/2004 bör också utredas hur integrationsverkets kunskapsbank www.sverigemotrasism.nu kan övertas av centret och finnas tillgänglig via centrets hemsida. (Beträffande dokumentation se vidare avsnittet Arbetsformer).

 

Identifiering av centrala och inflytelserika aktörer

En av centrets viktigaste uppgifter är att, med det regionala engagemanget som stöd, fungera som en ny maktfaktor och påtryckare i arbetet mot rasism, diskriminering och all form av intolerans.

Innan arbetet kommer igång är det viktigt att identifiera och prioritera de aktörer inom hela samhällssektorn som bedöms som mest intressanta. Centrets arbete måste ha en egen agenda och inte styras av andra aktörers agerande för att kunna bli en fristående och samlande kraft för medlemmarna.

 

Arbetsformer

Utmaningen för centret att bli en ny ledande nationell och internationell kraft mot rasism, diskriminering och intolerans kräver också delvis nya arbetsformer.

Centrets sätt att arbeta måste organiseras så att man inte drabbas av de problem med engagemang och delaktighet som många av de traditionella folkrörelserna har idag.

Centrets arbetsformer ska utgå ifrån de visioner, mål och grundläggande principer som finns inskrivna i centrets stadgar. Öppenhet, enighet, olikhet, demokrati och nytänkande är centrala begrepp i centrets arbete.

Formen av en ideell förening som består av många olika aktörer innebär speciella förutsättningar och centret bör inte vara främmande för att pröva nya okonventionella arbetsmetoder. Centret ska ha en tillåtande attityd till att pröva nya arbetsformer/-metoder och tar också klart avstånd till alla former av våld mot människor och egendom.

Att lyfta upp och lära av goda exempel bör vara en lika naturlig arbetsmetod som den mer problemorienterade. Arbetsformerna ska också fungera stärkande på den fristående rollen som påtryckare och kravställare och får inte innebära att centret blir en "städgumma" åt institutioner och myndigheter som inte tar sitt ansvar.

Styrelsen bör också närmare fastställa hur den kompetens som finns ute i regionerna mer systematiskt ska tas tillvara i det kommande arbetet. Idag finns både erfarenhet och kunskap i redan etablerade organisationer som bör tas tillvara. Exempel är Quick Response på Röda Korsets Ungdomsförbund i mediafrågor, Immigrantinstitutet i frågor om dokumentation, 5i12-rörelsen i frågor om opinionsbildning m fl.

Decentraliserade projektgrupper och tillfälliga arbetsgrupper med tydliga uppdrag ska vara naturliga arbetsformer i centret. Representation från de regionala plattformarna i centrets operativa arbete ska ses som ett naturligt sätt att skapa engagemang och kompetens i det samlande arbetet.

Metoder för kontinuerlig "cirkulationstjänstgöring" från regionerna i det centrala arbetet kan vara en väg att stärka centrets samlande kraft. Internationella erfarenheter bör tas tillvara (se vidare avsnittet Internationellt arbete). Centralt är ordföranden och ledande verksamhetschef centrets ansikte utåt.

 

Plan för extern finansiering

För att inte bli helt beroende av stöd från statsmakterna bör en grupp inom styrelsen få i uppdrag att komma med förslag till hur en mer långsiktig finansiering kan lösas. Utgångspunkten ska vara ett resurstillskott utöver de redan beslutade och även tillfälliga möjligheter till EU-finansiering av speciella projekt bör utredas.

 

Diskrimineringens offer

Inriktningen på centrets arbete ska vara rådgivning och stöd i principiella frågor och inte på individuella ärenden, på förändring av lagstiftning och villkor och inte på att driva enskilda fall. Rollfördelningen mellan antidiskriminerings-byråerna och centret bör i det här avseendet närmare preciseras för att så snabbt som möjligt tydliggöra vilka insatser som ska göras.

En viktig uppgift för centret blir att också initiera och avge rapporter om diskriminering och gjorda insatser mot diskriminering i landet. Underlaget blir ett viktigt instrument för medlemsorganisationer, antidiskrimineringsbyråer och andra som mer direkt arbetar med individärenden och diskrimineringens offer.

 

Internationellt arbete

Den odemokratiska, rasistiska och främlingsfientliga propagandan som bedrivs är ofta internationell. Därför måste också centrets samlande arbete vara internationellt. Det internationella samarbetet med främst NGO: s blir en del i centrets långsiktiga arbete. Det kan också handla om att bevaka utvecklingen inom EU, Europarådet och FN.

En plan för det internationella arbetet bör tas fram där de viktigaste organisationerna och nätverken prioriteras. Kontakterna med redan etablerade organisationer som ex vis ENAR bör utvecklas och kontaktnätet bör inte begränsas till Europa.

 

System för uppföljning

En helt ny verksamhet kräver ett effektivt system för kvalitetssäkring, kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Det bör utredas om externa experter ska anlitas för att snabbt ta fram mätbara metoder för detta. Effektiva och enkla metoder är av stor betydelse för att kunna avgöra om centrets arbete når uppställda mål och därmed ökad trovärdighet.

En viktig roll i den kontinuerliga utvärderingen av centrets arbete har också

medlemsorganisationerna och de regionala plattformarna. De är centrets egentliga uppdragsgivare och ska vara de aktörer som också löpande ska kunna ge synpunkter och kontrollera om arbetet bedrivs enligt fattade beslut. Medlemsenkäter och medlemsomröstningar via nätet kan vara metoder som bör prövas under verksamhetsåret.

 

 

Arbetsgruppen föreslår att årsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsinriktningen för 2003/2004

att med verksamhetsinriktningen som underlag ge styrelsen i uppdrag att utforma en detaljerad verksamhetsplan för 2003 samt att inför ett medlemsmöte presentera ett förslag till verksamhetsplan för 2004


Tillbaka till sidan om rasism